Algemene voorwaarden

Huurovereenkomst & algemene voorwaarden
Carefree Rentals
 
Artikel 1: Begripsbepaling                                                                                                                 
In deze overeenkomst en voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Carefree Rentals Depot gevestigd aan de Roelandsweg 1 4325 CR te Renesse, in deze handelend onder de naam Carefree Rentals;
 2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Huurovereenkomst aangaat met Carefree Rentals;
 3. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen en de Huurder op grond waarvan Carefree Rentals diverse diensten aan de Huurder verhuurt;
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;
 5. Materiaal: de door Carefree Rentals te huur aangeboden diensten zoals (Kinder)Fiets, E-bike, Tandem, Bakfiets, Bolderkar, Barbecue, Strandpakket, Kinderbed en Kinderstoel en toebehoren;
 6. Toebehoren: de door Carefree Rentals te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels, kinderzitjes, fietskarren, fietstassen, navigatiesystemen en kaarthouders;
 7. Verhuurlocatie: de verblijfplaats van huurder alwaar de door Carefree Rentals te huur aangeboden Materialen en Diensten worden aangeleverd en opgehaald.
Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden                                                  
De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere Huurovereenkomst tussen Carefree Rentals en Huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 1. Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de Huurder het gehuurde materiaal en/of Toebehoren in ontvangst heeft genomen;
 2. De Huurder is ten opzichte van Carefree Rentals volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, ook waar het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.
Artikel 3: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst
 1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de Huurovereenkomst;
 2. De Huurder is gehouden het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van Carefree Rentals, uiterlijk op het bij de Huurovereenkomst bepaalde tijdstip en bij de verblijfslocatie beschikbaar te stellen voor het ophalen van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren door Carefree Rentals;
 3. Verlenging van de duur van de Huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na goedkeuring van Carefree Rentals;
 4. Als het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren enig niet aan de Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de Huurder toegestaan binnen 60 minuten na aanvang van de Huurovereenkomst te melden bij
Carefree Rentals. Carefree Rentals zal dan op redelijke termijn zorgdragen voor een vervangend exemplaar;
 1. Tussentijdse willen laten ophalen van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren op de Verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de Huurovereenkomst eindigen zonder recht van de Huurder op vermindering danwel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
Artikel 4: Verplichtingen van Carefree Rentals
 1. Carefree Rentals verstrekt de Huurder het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de Huurder om specifiek de Fietsen en Toebehoren te beschermen tegen diefstal;
 2. Indien en voor zover Carefree Rentals voor de verhuur van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Carefree Rentals deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van Carefree Rentals uit hoofde van de Huurovereenkomst te voldoen.
Artikel 5: Gebruik
 1. De Huurder onderwerpt het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken binnen 60 minuten aan Carefree Rentals. Indien voor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de Huurder geacht het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren in goede staat te hebben ontvangen;
 2. De Huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren zoals een goed Huurder betaamt. De Huurder retourneert de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen;
 3. Huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde (Kinder)Fietsen, Aanhanger, E-bike, Tandem, Bakfiets, Toebehoren, Bolderkar, Strandpakket dagelijks na gebruik van zand en/of vuil worden ontdaan;
 4. Huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde BBQ na gebruik droog/overdekt wordt opgesteld en gereinigd en ontdaan van houtskool/as na de huurperiode aan Carefree Rentals wordt aangeboden;
 5. De Huurder gebruikt de Fietsen en Toebehoren enkel op verharde wegen en paden. De Fietsen en Toebehoren mogen in geen geval worden gebruikt in duinen of op het strand;
 6. De Huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de Fietsen, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde Toebehoren;
 7. Bij gebruik van de Bolderkar draagt huurder zorg voor dat het maximale gewicht van 50 kg niet wordt overschreden;
 8. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de Fietsen en/of ander Materialen en/of Toebehoren. Bij het stallen zet de Huurder de Fietsen en Toebehoren altijd op slot met het op de Fietsen en Toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de Fietsen verwijdert de Huurder alle losse en diefstalgevoelige Toebehoren en draagt deze bij zich;
 9. De Huurder brengt geen veranderingen aan de Fietsen en/of ander Materialen en/of Toebehoren aan;
 
Artikel 6: Huursom, betaling en kosten
 1. De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de Fietsen en Toebehoren de huursom te voldoen;
 2. Ingeval van het zonder schriftelijke toestemming van Carefree Rentals overschrijden van de overeengekomen huurperiode met meer dan 30 minuten is de Huurder over de periode van overschrijding huur verschuldigd vermeerderd met een boete van € 12,00 voor elke dag dat de fiets(en) en of ander gehuurd Materiaal te laat word(t)(en) ingeleverd, onverminderd het recht van Carefree Rentals op schadevergoeding. De Huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de Fietsen en/of Materiaal en Toebehoren te voldoen aan Carefree Rentals;
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien de Huurder vóór afloop van de Huurovereenkomst aan Carefree Rentals heeft gemeld, dat hij tengevolge van een overmachtsituatie niet in staat is de Fietsen, Materiaal en Toebehoren tijdig in te leveren en Carefree Rentals heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip;
 4. Als de Huurder de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de Huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van € 450,= per Fiets, € 250,= per kinderfiets en/of aanhanger, € 1100,= per E-bike en/of Tandem en/of Bakfiets dan wel de nieuwwaarde van het gehuurde Materiaal aan Carefree Rentals te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de Huurder tevens huur en boetes verschuldigd. Indien de Huurder de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren alsnog op enig moment binnen drie maanden na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de Huurder aan Carefree Rentals is verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren niet overgaan op de Huurder; Carefree Rentals blijft te allen tijde eigenaar van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren;
Artikel 7: Aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal
 1. Carefree Rentals is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de Huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Carefree Rentals, in welk geval Carefree Rentals slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Carefree Rentals raadt het gebruik van helmen ten zeerste aan;
 2. De Huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren, de fietssleutel, etc., zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij Carefree Rentals                                                                Diefstal: De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.       De huurder is aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van de (Kinder)fiets(en), E-bike en/of Tandem en/of Bakfiets of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder worden vastgesteld.                                                                                                                                Kosten in geval van verlies en/of diefstal: 
 3. - € 450,= per fiets;                                                                                                                                
 4. - € 250,= per kinderfiets en/of aanhanger; - € 1100,= per E-bike en/of Tandem en/of Bakfiets;
 
 1. Schade: De Huurder is jegens Carefree Rentals aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren. Materiaal en/of Toebehoren. De Huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Carefree Rentals, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren evenals huurderving, volledig aan Carefree Rentals te vergoeden. De Huurder is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het eigen risico ;          - € 150,= per (Kinder)fiets en/of aanhanger (Voorwaarden Bovag);                                                                                                      - € 300,= per E-Bike en/of Tandem en/of Bakfiets(Voorwaarden Bovag);
 2. Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren dient de Huurder de (beschadigde) Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren door Carefree Rentals te laten ophalen, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met Carefree Rentals;
 3. Eventuele schadevergoeding dient de Huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen aan Carefree Rentals;
 4. Verzekering tegen schade en/of diefstal:
  De (Kinder)fiets, Aanhanger, E-bike, Tandem, Bakfiets kan verzekerd worden tegen schade en/of diefstal. Verzekerd is: Schade door diefstal van de fiets, evenals schade en/of schade aan de fiets als gevolg van die diefstal;
 5. Premie:
  De premie voor de schade en/of diefstalverzekering bedraagt:
Verzekerpremie
per fiets per dag bij afkoop eigen risico 100%                   *Zie voorwaarden punt 9
per dag
vanaf 5-7 dagen
vanaf 8-14 dagen
vanaf 14 dagen +
(Kinder) fiets
€ 2,00
€ 1.75
€ 1,50
€ 1,25
E-bike, Tandem en Bakfiets
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
Verzekerpremie per fiets per dag bij afkoop eigen risico 50%                                     *Zie voorwaarden punt 9
 
 
 
 
(kinder) fiets
€ 1.50
€ 1,25
€ 1,00
€ 0.75
E-bike, Tandem en Bakfiets
€ 3,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1.25
 
Het in rekening te brengen aantal dagen is in overeenstemming met het aantal fietsdagen zoals vermeld in de verhuurovereenkomst;
 1. Aansprakelijkheid:
  1.       Heeft de huurder vooraf geen schade en/of diefstalverzekering bij de verhuurder afgesloten dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder worden vastgesteld;
  2.       Heeft de huurder wel een diefstal verzekering bij de verhuurder afgesloten, maar de huurfiets niet met het vaste slot op slot gezet, kan aan de verhuurder niet het originele fietssleuteltje overhandigen en kan een door de politie opgemaakt proces-verbaal niet overleggen, dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder vastgesteld;
 
 1. Het is de Huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Carefree Rentals hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Carefree Rentals zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval;
 2. Het is de Huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Carefree Rentals nodig is. Carefree Rentals is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.
Artikel 8: Niet tijdige betaling
 1. De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de Huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert;
 2. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Carefree Rentals worden gemaakt, dan is de Huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Carefree Rentals op vergoeding van de daadwerkelijke kosten.
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Naast de in de wet geregelde gevallen, kan Carefree Rentals de Huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de Huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden bepaalde.
In dat geval kan Carefree Rentals de onmiddellijke teruggave van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren vorderen en de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Huurder.
Meer in het bijzonder heeft Carefree Rentals dit recht indien na het sluiten van de Huurovereenkomst aan Carefree Rentals ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Carefree Rentals de Huurder bij het sluiten van de Huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;  
Artikel 10: Klachten
 1. Eventuele klachten van de Huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij Carefree Rentals kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd;
 2. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de Huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven indienen bij Carefree Rentals. Klachten die binnen twee maanden worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig.
Artikel 11: Wijziging
 1. Veranderingen in en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt;
 2. Indien deze Algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden;
 
 1. Indien afzonderlijke punten van deze Algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert;
 2. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2012. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Carefree Rentals worden aangegeven.
Artikel 12: Toepasselijk recht
 1. Op elke Huurovereenkomst tussen Carefree Rentals en een derde en op de onderhavige Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Middelburg.
 


TerugDeel het met uw vrienden!  Openingstijden

Contactgegevens

Facebook